مدارک ویزای اسپانیا

اخذ ویزای اسپانیا

مدارک ویزای اسپانیا

مدارک لازم برای ویزا اسپانیا شامل ۳ دسته کلی از مدارک می‌شوند:

• مدارک هویتی
• مدارک شغلی و مالی
• مدارک مربوط به سفر

مدارک هویتی، شامل پاسپورت، شناسنامه و فرم درخواست ویزای شینگن می‌شود. گواهی اشتغال به کار از شرکت و یا سازمان متبوع، جواز کسب یا روزنامه رسمی، فیش پرداخت مالیات همگی جز مدارک شغلی محسوب می‌شوند اما مدارک مالی برای درخواست ویزا اسپانیا مواردی همچون فیش حقوقی ۶ ماه اخیر، جدیدترین نامه تمکن مالی و صورتحساب گردش شش ماه اخیر بانکی با تاریخ و مهر و امضا بانک را در برمی‌گیرند.

آدرس سایت سفارت اسپانیا